Όρια στα έξοδα αγροτών που περνούν στα λογιστικά βιβλία φέρνει το νέο Ε3

1139

Όρια στα έξοδα αγροτών που περνούν στα λογιστικά βιβλία φέρνει το νέο Ε3

Ακριβέστερη αποτύπωση των διαφόρων κατηγοριών εσόδων και εξόδων που περνούν στα βιβλία τους οι αγρότες φέρνουν οι αλλαγές στο έντυπο Ε3 που ετοιµάζει αυτή την περίοδο η Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων, µε σκοπό να «συµµαζέψει» τις δηλώσεις και να περιορίσει τυχόν φοροδιαφυγή, σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα της Agrenda, που κυκλοφόρησε στα περίπτερα το Σάββατο 25 Νοεμβρίου.

Οι πληροφορίες αναφέρουν, ότι η κεντρική ιδέα των προωθούµενων αλλαγών στο έντυπο Ε3 επικεντρώνεται στην κατά το δυνατόν πληρέστερη καταγραφή των µέσων όρων δαπανών ανά κατηγορία δραστηριότητας, ώστε οι φορολογικοί έλεγχοι να µπορούν πλέον να εστιάζουν σε εκείνες τις περιπτώσεις, στις οποίες παρουσιάζονται σηµαντικές αποκλίσεις από τον µέσο όρο.

Στο νέο έντυπο οι επιχειρήσεις, οι ελεύθεροι επαγγελµατίες και οι αγρότες θα δηλώνουν αναλυτικά τα οικονοµικά στοιχεία για τις δραστηριότητές τους, προκειµένου να προσδιοριστούν τα φορολογητέα, καθαρά εισοδήµατά τους. Σηµειωτέον ότι το σχέδιο του νέου εντύπου θα δοθεί για παρατηρήσεις στους επιχειρηµατικούς και επαγγελµατικούς φορείς της χώρας.

Συγχώνευση πινάκων µε δεδοµένα

Βασικά χαρακτηριστικά του νέου σχεδιασµού του εντύπου Ε3 είναι:

1. Η συγχώνευση των πινάκων µε τα δεδοµένα για τα απλογραφικά και τα διπλογραφικά βιβλία.

2. Η έµφαση στην αποτύπωση των κατηγοριών εσόδων και εξόδων των επιχειρήσεων και των λοιπών υπόχρεων υποβολής του εντύπου, ώστε η Φορολογική ∆ιοίκηση να γνωρίζει τους µέσους όρους δαπανών ανά κατηγορία επιχειρηµατικής και επαγγελµατικής δραστηριότητας και οι φορολογικοί έλεγχοι να εστιάζουν σε εκείνες τις περιπτώσεις, όπου παρουσιάζονται σηµαντικές αποκλίσεις από το µέσο όρο και να δίνεται η ευκαιρία στον φορολογούµενο να αποδεικνύει ότι οι δαπάνες του είναι πραγµατικές.

Επίσης, βρίσκεται στο τελικό στάδιο ο σχεδιασµός των αλλαγών και στο νοµοθετικό πλαίσιο για το αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας, προκειµένου,  να αντιµετωπιστούν οι «υπερβολές», που δυσκολεύουν τις µεταβιβάσεις ακινήτων.

Σύµφωνα µε πληροφορίες, µια από τις αλλαγές που θα επέλθουν θα είναι η κατάργηση της υποχρέωσης των φορολογουµένων µε ληξιπρόθεσµα χρέη προς το ∆ηµόσιο, τα οποία είναι ρυθµισµένα να βάζουν υποθήκη σε ένα ή περισσότερα ακίνητα που κατέχουν όταν θέλουν να µεταβιβάσουν κάποια ακίνητα στα παιδιά τους.

Εν κατακλείδι, αναµένεται να αυξηθεί ο χρόνος ισχύος του αποδεικτικού φορολογικής ενηµερότητας από τους 2 στους 3 ή 4 µήνες για όσους δεν έχουν οφειλές στο ∆ηµόσιο και από τον 1 στους 2 ή 3 µήνες για όσους έχουν µη ληξιπρόθεσµες οφειλές ή οφειλές ρυθµισµένες., πάλι προς το ∆ηµόσιο.

Πηγή: AgroNews